گوسفند جوان ماده نژاد شال یا مهربان یا افشار
خریدار 20 راس گوسفند ماده جوان نژاد شال یا مهربان یا افشاری


نوع: درخواستی
قیمت: توافقی
تلفن :****** 0918 نمایش کامل
آدرس :مرکزي-اراک-خیابان مدرس