واگذاری رایگان سگ ماده بومی میکس
سگ ماده ، نژاد بومی میکس و یک ونیم سال است.
عقیم سازی و واکسیناسیون انجام نشده و شناسنامه بهداشتی ندارد.
سگی سالم ، مهربان و کمی بازیگوش است. زمانی که توله بوده با جرب و زخم زیاد پیدایش کردیم.
در مشهد، به کسی که حیاط دارد و امکان نگهداری تا آخر عمرش را دارد ، به شرط بازدید اولیه و فرستادن عکس ماهانه واگذار میشود.
به دلیل داشتن چهار سگ و جابه جایی امکان نگهداری از آنها را ندارم.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0915 نمایش کامل
آدرس :خراسان رضوي-مشهد-

نماد اعتماد الکترونیکی