واگذاری رایگان گربه نر نژاد DSH
پنبه، گربه نژاد DSH ، پنج ماه و نر است.
واکسیناسیون و عقیم سازی انجام نشده و شناسنامه بهداشتی ندارد.
شیطون، مهربون ، لوس و دستی است.
به دلیل سفر های کاری متعدد و تنها ماندن پنبه مجبور به واگذاری هستیم. با شرط نگهداری دایمی، انجام کامل واکسیناسیون، عقیم سازی و پر کردن فرم تعهد واگذار میشود.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-