واگذاری رایگان گربه نژاد DSH
فنسی، گربه نژاد DSH ، سه ماه و ماده است.
واکسیناسیون انجام شده و شناسنامه بهداشتی دارد.
عقیم نشده است.
بسیار دستی ، بغلی و خانگی است.
فنسی گربه حمایتی است ، از زمان بسته بودن چشم .
به خانم یا خانواده با بازدید از محل ، تکمیل فرم واگذاری و عقیم سازی واگذار میشود. انگل تراپی شده و یک دوره واکسینه شده است.


نوع: واگذاری
قیمت: 0 تومان
تلفن :****** 0912 نمایش کامل
آدرس :تهران-تهران-